Jedlik Ányos index

Született :
1800 január 11-én
Szimõ

Elhunyt :
1895 december 13-án
Gyõr
Fontosabb évfordulói:
1817 felvette az Ányos névet
1825 pappá szentelik
1868 királyi tanácsosi címet kapott
1879 a vaskorona-rend lovagja lett.
   
Kémiai és fizikai szakszerkesztõ abban a bizottságban, mely a német-magyar mûszaki szótárat állította össze.

Az optikai és hullámtani kísérletek idõszaka az 1850-es évek és az 1860-as évek elsõ fele. Optikai rácsokat 1863-ig készített. Nagyfeszültségû készülékei zömmel az 1860-70-es évekbõl származnak. Legismertebb külföldi eredménye a villámfeszítõ bemutatása volt az 1873-as bécsi világkiállításon.

Szikrainduktorokkal szintén ebben az idõben foglalkozott. Ekkor dolgozta ki különleges induktor tekercselési eljárását is. Gyõri nyugdíjas éveiben is fõként a nagyfeszültségû eszközök szerkesztése felé fordult figyelme.


"... minden tudományban tanulhattam volna eleget és szépet, de a fizikában tanulok és egyszersmind mulatok, gyönyörködöm is."

                                                   Jedlik Ányos

 
1800- január 11-én született Jedlik István néven, a Komárom megyei Szimõn.
1817- ben a Szent Benedek-rend növendékei közé lépett. Ettõl az idõtõl kezdve tanulmányait rendjének iskoláiban folytatta és mint újonc, felvette az Anianus, Anián, magyarosan Ányos névet.
1818- ik évet már Pannonhalmán töltötte. Ez volt a döntõ lépés életében. Kezdete nemcsak tudományos pályájának, hanem egyénisége alakulásának, jelleme fejlõdésének is.
1821- ben tette le Pesten a szigorlatot matematikából és fizikából.
1822- ben filozófiából és történelembõl szigorlatozott sikeresen.
1822- október 31-én bölcsészdoktorrá avatták Pesten.
A fõigazgató elõtt november 4-én letette a tanári esküt Gyõrben, és a bencés rend által mûködtetett gimnázium harmadik osztályában negyvenhat 10-11 évesnek tanított itt egy évig minden tárgyat, azaz hittant, latint, magyar nyelvet, magyar történelmet, földrajzot és matematikát.
1824- ben került a rend gyõri líceumába, ahol a gazdag német nyelvû szakirodalom alapján maga is sok kísérletet elvégzett.
1825- szeptember 3-án pappá szentelik.
Ezután Gyõrben a házi lyceum fizika, természetrajz és mezõgazdaságtan tanára volt 1831-ig.
Fejleszti a szertárat, olvassa a "kezéhez jutó", leginkább német nyelvû szakirodalmat és megalkotja elsõ találmányait.
1827- ben huszonhét éves korában feltalálta az elsõ elektrodinamikus, áram-áram kölcsönhatáson alapuló motort. A forgony nevet adta neki.
1828- ban gyõri tartózkodása alatt fedezte fel Jedlik a szódavíz készítésének a módját. A felmerülõ problémákat (pl. a gáz minél jobb elnyeletése) jó gyakorlati érzékkel oldotta meg. Az 1820-as évek végén már ellátta a rendházat szódavízzel.
1829- ben az elektromágneses vonzás (forgatás) törvényszerûségeit vizsgálva Jedlik felismerte, hogy elektromágnes mezõjében lévõ tekercs jobban kitér, mint egy iránytû, sõt megfelelõ áramváltás esetén ez az elfordulás folytonos forgássá is tehetõ. 1829-ben épített forgonyában már megtalálható volt a mai egyenáramú motorok mindhárom fõ alkotórésze: a tekercselt állórész, a tekercselt forgórész és az irányváltó kommutátor.
1831- ben Pozsonyba került. A bencés rend vállalta, hogy a gyõri és pozsonyi királyi akadémiákat is ellátja tanárokkal.
Gyõrbõl fõapátja helyeztette át Pozsonyba az akadémiára.
Itt legfontosabb feladatának a meglehetõen hiányos fizikai szertár fejlesztését tekintette. Sok eszközt, mûszert készíttetett vagy vásárolt.
A rend minden évben meghatározott összeget adott szertárfejlesztésre, az állam csak a javítási költségeket fizette.
Jedlik hozzáfogott a szertár és a tanterem átalakításához, felszereléséhez.
Munkájában komolyan támogatta õt igazgatója, Adamkovits Mihály, tankerületi foigazgató, esztergomi kanonok.
1834- 1835 között szakmai tanulmányutakat tesz Ausztriában. Barátjával és rendtársával kettesben, leginkább gyalog vándorolják végig az utat. Bécsbe többször is ellátogat.
Jedlik Pestre szeretne kerülni, az egyetem fizika tanszékére.
1837- ben megpályázta az egyetemi tanárságot, és az akkor szokásos vizsga alapján el is nyerte azt. Így került 1840-ben Pestre.
1839- ben oktatási célra rendelt ilyen gépet egy bécsi mûszerésztõl, méghozzá saját tervei szerint javított kivitelben. Széles látókörét mutatja, hogy rögtön öt gépet készíttetett azért, hogy több felsofokú iskolának is jusson. Szerencsére a Gyõrbe szállított példány épségben megmaradt, a gyõri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban levõ Jedlik múzeum féltve õrzött kiállítási tárgya.
1840- tõl nagy energiával látott neki a galvánelemek tökéletesítésének. Elemeivel sok elektrotechnikai kísérletet végzett, ennek alapján sok villamos készüléket szerkesztett vagy tökéletesített.
1840- 1878-ig a Pesti Tudományegyetem természettani tanszékén volt nyilvános rendes tanár.
1840- márciusában, hosszadalmas pályázati procedúra után végül megkezdi egyetemi tanári elõadásait Pesten.
Lakása az egyetem épületében, a fizikaszertár mellett volt.
Pesten is megkezdte az egyetemi szertár fejlesztését. Mivel a központi támogatás rendkívül csekély volt, Jedlik saját pénzébõl is sokat áldozott a fejlesztésre.
Kísérleteirõl naponta aprólékos feljegyzéseket készít - ha éjszaka eszébe jut egy ötlet, felkel, átmegy a szertárba, hogy kipróbálja. Tanítványa nincs sok - az egyetem hallgatóinak legnagyobb része joghallgató, a bölcsészetre kevesen járnak -, így az egyetem falain kívüli ismeretterjesztésbe kapcsolódik be.

A negyvenes évektõl kezdve - az ívlámpás világítás nagy áramigényét figyelembe véve - kezdett az elemek tökéletesítésével foglalkozni.
1841- Pestre kerülése után egy évvel kezdi a tagtoborzást Bugát Pál a Magyar Természettudományi Társulatba - Jedlik az elsõk között írja alá az ívet, mint alapító tag.
Ugyanebben az évben tartják meg a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók elsõ és második nagygyûlését Pesten - Jedlik azonnal bekapcsolódik a munkába.
Két elõadást is tart: egyikben a még Gyõrben (1826-ban) feltalált s azóta továbbfejlesztett szódavízgyártó eljárását ismerteti, másikban érdekes elektromágneses jelenségeket mutat be.
  Itt mutatta be azt a kéttekercses, szaggatott egyenárammal táplált indukciós készüléket, amelynek nagyfeszültségû áramimpulzusaival jó eredményeket sikerült elérni idegrendszeri és mozgásszervi betegségek, izomsorvadások gyógyításánál.
1845- ben latin helyett magyarul kezdte oktatni hallgatóit.
Tankönyvei révén a fizika magyar szókincsének egyik megalkotójaként tartják számon.
Mivel a természettudományos magyar mûszavak hiányoztak, Czuczor Gergely, és Kazinczy Ferenc felkérésére Jedlik sok új mûszaki szót alkotott. Ilyen például: merõleges, tehetetlenségi nyomaték, eredõ erõ, dugattyú, hullámtalálkozás, stb.
1846- 1847-es tanévtõl kezdve három évre dékánná választják az egyetem bölcsészkarán.
1847- ben írt egy tankönyvet az Institutum Geometricum hallgatóinak "Compendium Hydrostaticae et Hydrodynamicae" címmel, ennek fordítása kõnyomatos kivitelben 1850-ben jelent meg "Víznyugtanhoz tartozó Pótlékok" néven. Ebben differenciál- és integrálszámítással tárgyalta az anyagot.
1848- ban a bölcsészkar dékánja lett.

Az elõzõ évhez hasonló, tanulásra buzdító szavakkal fordult a hallgatósághoz, de a józanságra intõ beszéd akkor ellentétes hatást váltott ki az ifjúságból. Az 1848/49-es tanévben Jedlik már nem tarthatott elõadást az egyetemen, még a szertár kulcsát is elvették tõle.

A tanításban beállt kényszerszünetet Jedlik két dologra használta. Hazafias érzéseinek sugallatára beállt nemzetõrnek - õrséget állt, árkot ásott, ott segített, ahol szükség volt rá. Megmaradó idejében egyetemi tankönyvének kéziratát rendezgette. Várta az alkalmas idõt, amikor majd megjelentetheti. Több részbõl állónak tervezte. az elsõnek, amelybe mechanika, hangtan és kémia került, a "Súlyos testek természettana" címet adta.
1850- ben saját költségén kiadta az elsõ magyar egyetemi fizikatankönyvet "Súlyos testek természettana" címmel, melybe mechanika, hangtan és kémia került.
A könyv folytatása azonban elmaradt, amelyben a fény, a hõ, az elektromágneses jelenségek és hatások fizikája lehetett volna. Tény az, hogy elkezdte a második részt, azután abbahagyta. Pannonhalmán, a Jedlik-hagyatékban õrzik azt a kõnyomatos jegyzetet, amelynek címe: "Jedlik Ányos: A súlytalanok természettana. Elsõ szakasz: Fénytan." Hasonlóképp kéziratban maradt fenn többféle hõtanjegyzet.
1850- tõl kezdve Jedliket ugyan visszavették az egyetemre, tarthatott újra - németül - elõadásokat, de már szinte alig volt kinek. A mûszaki képzést leválasztották az egyetemrõl, az egyetemi Mérnöki Intézetet (Institutum Geometricum-ot) 1850. szeptember 29-én egyesítették az Ipartanodával.

A forradalom elõtti tudományos mozgalmak elhaltak, az egyesületek csak vegetáltak.
A Magyar Tudományos Akadémia 1858-ig nem tartott nagygyûlést. Ezekben az években Jedlik a szertárban elmerülten kísérletezett: a
Bunsen-elem javításán dolgozott, egyenáramú forgógépet fejlesztett ki, melyet motorként mûködtetve, meghajtotta vele optikai rácsosztó gépét, s jobbnál jobb rácsokat állított elõ.
1851- ben a fénytani és hõtani tankönyve, két kis litografált füzet csak kézírásos formában, kõnyomatos kivitelben jelent meg. Ezek csak kivonatai, részletei Jedlik eredeti kéziratainak.

Jedlik 1851-ig tanított a Mûegyetem elõdjén, a Mérnöki Intézetben (Institutum Geometricum).
1855- ös párizsi kiállításra 100 elemes telepet küldött, de ezek nagyrésze a gondatlan szállításban, tárolásban összetörtek. Az épen maradt darabokat áttanulmányozva a szakmai bizottság bronzéremmel jutalmazta találmányáért.
1856- ban Bécsben tartották vándorgyûlésüket a Német Természetvizsgálók, Jedlik elment és bemutatta a javított Bunsen-elemet, valamint az általa feltalált forgonyt (elektromotort).
El is érte, hogy néhány ezután írt tankönyvbe bekerült a neve, mint a villanymotor egyik feltalálójáé.
Szokatlan felkéréseknek is eleget tett: megvizsgálta, hogy mi lehet a tudományos alapja, magyarázata az akkor divatos "asztaltáncoltatásnak".

Kufsteinbõl kiszabadult Czuczor szótárkészítõ tevékenységét megirigyelve, elfogadta a felkérést egy
szakmai magyar-német szótár összeállításában való közremûködésre.
1858- as év meghozta számára a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos elismerését: A "Súlyos testek természettana" címû egyetemi tankönyvét akadémiai nagyjutalommal tüntették ki, õt magát pedig az  1858. december 15-i nagygyûlésen az Akadémia rendes tagjává választották. Teljesen szokatlan eljárás az Akadémia történetében, hogy valakit a levelezõ tagság átugrásával azonnal rendes taggá nyilvánítanak.
1861- ben írta le a dinamó-elvet.
  A világon elõször Jedlik Ányos ismerte fel, hogy a generátorból elhagyható az állandó mágnes, és hogy saját energiájával képes gerjesztését létrehozni és fenntartani.

Tudományos munkásságában megelõzte kortársait, de legfontosabb találmányáról, az õsdinamóról csak 1856-ban beszélt, az elsõ írásos dokumentum errõl az egyetem 1861-ben összeállított leltárkönyve volt. Az írásos bizonyíték egyértelmû ugyan, de mivel találmánya nem vált ismertté, a dinamó feltalálása Siemens nevéhez fûzõdik.
A leírás egyik különleges gépe kézzel írt használati utasításában került elo.
Jóval azután került elõ, hogy a német Werner Siemens 1866 végén Jedliktõl függetlenül szintén eljutott a dinamó-elvig és mûködõképes dinamógépet készített.
Találmányát ismertette és szabadalmaztatta, így a világ Siemens-et ismeri el a dinamó feltalálójának.
1863- 1864-ben az egyetem rektora.
1863- tól kezdve tizenöt éven át tagja a Tanárvizsgáló Bizottságnak; õ vizsgáztatja fizikából azokat, akik magyar középiskolában kívánnak tanítani.
1866- ban a Vasárnapi Újság címoldalán ismerteti Jedlik tudományos munkásságát abból az alkalomból, hogy negyedszázada kezdte mûködését a Magyar Természettudományi Társulat. Újra megtartják évenkénti vándorgyûlésüket a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók, Jedlik majd mindegyiken jelen van és beszámol saját kutatásairól.
1868- ban királyi tanácsosi címet kapott munkásságának elismerése okán.
1871- szeptemberében Jedlik egy hónapos tanulmányútra megy Németországba, felkeresi a híres és új egyetemeket, gyûjti a tapasztalatokat, hogy megtervezhesse itthon álmai munkahelyét: az ideális elõadótermet, az ideális szertárat, elõkészítõ helyiséget, laboratóriumot. 1872-ben készen vannak a tervek.
1873- ban a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja lett.
1873- ban a bécsi világkiállításon egy Siemens vezetésével mûködõ bírálóbizottság a "Haladás érmével" tünteti ki Jedlik "villámfeszítõ" berendezését (feszültség-sokszorozóját). A kiállításra kimegy - emellett szólnak 1855-ös párizsi rossz tapasztalatai is, ahová mást küldött el és tönkre is tették az akkori találmányát -, de a díj átvételére már nem utazik ki újra, sajnálná az elfecsérelt idõt.
1878- ban Jedlik nyugdíjazását kéri, s a 78 éves professzor helyét a tanszék élén átveszi a 30 éves Eötvös Loránd. Az új épület felépítésére csak a 80-as évek közepén kerül sor, akkor már Eötvös Loránd te