Született :
1817 május 17-én
Nagyléta

Elhunyt :
1895 december 17-én
Vértes
Fontosabb évfordulói:
1840 Gyufagyárat alapított
1848 Kossuth kinevezte az állami gyárak fõfelügyelõjévé
1849 A szabadságharc leverése után börtönbe került
   
Találmánya mellett tudományos tevékenysége a kémiára és a mezõgazdaságtanra terjedt ki.

Egyik elsõ terjesztõje volt Magyarországon a korszerû kémiának.
Elsõ munkája, "Über die Theorie der Chemie" (Berlin, 1838) a kémia elméleti kérdéseivel foglalkozik.
Tankönyvét, "A vegytan elemei"-t háromkötetesre tervezte, de csak egy kötete jelent meg Nagyváradon 1847-ben.

Irinyi volt az elsõ tudós, aki a gipszet talajjavításra ajánlotta.


"...egyike volt azoknak a múlt századi magyar értelmiségieknek, akik egyaránt kivették részüket a kor tudományos, technikai, sõt társadalmi-politikai küzdelmeibõl, s akikrõl elmondhatjuk, hogy sokrétûen teljes életet éltek."

 
1817- május 17-én született a Bihar vármegyei Nagylétán (ma: Létavértes). Apja, id. Irinyi János kiváló mezõgazdász volt. Nagyváradon végezte középiskoláit, majd a Debreceni Kollégium joghallgatója lett.
1836- ban a bécsi Politechnikumban folytatta tanulmányait, ahol fõleg kémiával foglalkozott. Egy erdélyi származású professzorának, Meissner Pál-nak egyik sikertelen kísérlete adta számára azt az ötletet, hogy az addig robbanásszerûen lángra lobbanó gyufából miként lehetne egy zaj nélküli, biztonságos gyufát készíteni.
1838- könyvet írt a kémia elméletérõl, amelyben különösen a savakkal foglalkozott. Szembeszállt Lavoisier-nak azzal az állításával, hogy a savas karakter az oxigéntõl lenne. A következõ évben hazatért Magyarországra, majd kémiai cikkek egész sorát jelentette meg a kémia elméleti és gyakorlati vonatkozásairól (pl. vegyaránytan, lõgyapot). Értekezett a magyar szikes talajokról is, melyek gipsszel történõ javítását elõször Õ javasolta.
1840- ben Pesten megalapította az elsõ magyar gyufagyárat, az "Elsõ Pesti Gyújtófák Gyárát", amely 1848-ig mûködött.
1847- ben tevékenyen részt vett a Schuster-féle "vegytani mûnyelv" megreformálásában is. E nyelven írta tankönyvét, amelynek csak az elsõ kötete jelenhetett meg Nagyváradon.
1848- ban a '48-as ifjúság vezetõi közé tartozott, többek között Õ és József nevû öccse is részt vett a híres 12 pont megfogalmazásában. Egyre közelebb került Kossuth Lajos köréhez, aki késõbb kinevezte az állami gyárak fõfelügyelõjévé.
1849- es szabadságharc idején Kossuth megbízásából a nagyváradi lõpor- és ágyúgyár biztosa lett. A szabadságharc leverése után rabsággal bûnhõdött a hírhedt pesti Újépületben.
1850- ben amnesztiával bocsátották szabadon. Kiszabadulása után folytatta a kémiai ismeretek terjesztését. Családja vértesi birtokán gazdálkodott, azonban mezõgazdasági kísérletei anyagilag tönkretették, s könyvelõi állást kellett vállalnia.
1863- 1882 között a debreceni István gõzmalom igazgatója lett.
1895- december 17-én hunyt el Vértesen.
1. Biztonsági gyufa
 
 
Kapcsolódó linkjeink:
Kossuth Lajos
Szilvay Kornél

© 2003
Az oldalak megtekintéséhez minimum 800x600-as felbontásra és 16bit-es színmélységre
van szükség !
Ajánlott felbontás
1024x768 pixel
24bit-es színmélység!


Támogatott
böngészõ típusok:
IE , NS, Mozilla, Opera

Minden jog fenntartva
Horváth & Fellner
© 2003
Irinyi Ányos indexlap tetejére
Irinyi János index