</


Született :
1902 november 17-én
Budapest

Elhunyt :
1995 január 1-én
Princeton

Fontosabb évfordulói:
1917- Áttért az evangélikus vallásra
1926- Magyarország elhagyása
1927- Göttingában Szilárd Leóval
1933- Amerikába érkezése
1937- megkapja az amerikai állampolgárságot
   
Wigner a szimmetriát tartotta
a világ egyik legfontosabb szabályszerûségének,
a törvények törvényének.

Egy kivétellel:

"Hogy fiúnak születni szerencsésebb-e vagy leánynak? A férfi a szerencsésebb, hiszen õ csókolhatja meg a leányt!"


"... talán nem értékelik eléggé, hogy a reaktort nem tapasztalatok és kísérletek alapján tervezték, hanem elméletileg. Olyan volt ez, mintha az emberek nem ismerték volna a kereket, és valaki az elsõ kerék megtervezésével együtt az elsõ vonatot is megtervezi..."
                                                      Teller Ede

 
1902- november 17-én született Budapesten. A VII. kerületben a Király utca 76. számú házon emléktábla hirdeti születése helyét.
1915- ben a fasori evangélikus gimnáziumba íratták.
1920- ban az érettségi megszerzését követõen megkezdte tanulmányait a budapesti Mûegyetem vegyészmérnöki szakán.
1921- másodévtõl apai indíttatásra a Berlini Mûegyetemen folytatta tanulmányait, az úgynevezett Technische Hochschule diákjaként.
1925- ben megkapta az egyetemi vegyészmérnöki diplomát. A
Molekulák képzõdése és szétesése címû disszertációját Polányi Mihály professzor vezetése mellett készítette el, és eredményeit mesterével együtt publikálta a Zeitschrift für Physik-ben.
1925- Visszatért Budapestre, hogy a következõ két évben apja újpesti bõrgyárában dolgozzék mérnökként, bár továbbra sem adja fel eredeti elképzeléseit a fizikusi pályát illetõen. Titkon állandó olvasója lett a német Zeitschrift für Physik címû újságnak, amely segítségével itthonról nyomon tudta követni a nagyvilágban zajló tudományos élet legfrissebb fejleményeit.
1926- ismét Németországba megy, ugyanis Berlinben egy fizikus állást ajánlottak fel neki, az ottani mûegyetem új elméleti fizikai tanárának asszisztense lesz.
1926 - 1927 között dolgozott itt.
1927- 1928 között a Göttingai Egyetem tanára (késõbb professzora) lett. Az egyetemen együtt dolgozott Neumann Jánossal is, valamint
David Hilbert-el, aki ekkor a matematika legnagyobb élõ alakjának számított.
1929- Felismerte a tér-idõ szimmetria szerepét a kvantummechanikában.
1930- ban visszatért Berlinbe a berlini Technische Hochschule-ba, ahol meghívott elõadóként dolgozott 1933-ig, mint vendégprofesszor.
Ez idõtájt írta meg Csoportelmélet és annak alkalmazása az atomszínképek kvantummechanikájára címû könyvét. A legenda szerint a csoportelméletet egy esõs vasárnap délután tanulta meg iskoláskori barátjától, Neumann Jánostól. Wigner felismerte a csoportelmélet jelentõségét a természet szimmetriáinak leírásában.

Folyamatos ellentámadások érték írásával kapcsolatban, amelyek többek között Einstein, Gruppenpest, Schrödinger-tõl származtak kételyeiket kifejezve a csoportelmélet értelmével, hatásosságával kapcsolatban.
1930- és 1933 között idejét részben Princetonban, részben Berlinben, részben Budapesten töltötte.
A Princetoni Egyetem-en 1930 októberétõl elõadóként dolgozott.
Budapesttel a fõ kapcsolatot Ortvay Rudolf, az elméleti fizika professzora jelentette, aki rendszeresen meghívta Wignert, hogy tartson elõadást a kvantummechanikáról. Gyakran leveleztek egymással - magyarul.
1931- és 1935 között már félállású professzorként dolgozott a Princetoni Egyetemen.
1931- ben jelent meg a világ több nyelvére lefordítva egyik fõ mûve a "Csoportelmélet és annak alkalmazása az atomszínképek kvantummechanikájára".
1933- ban végleg Amerikába költözött a náci Németországból elüldöztetve.
Még ugyanebben az évben felismerte az atomokban rejlõ magerõk rövid hatótávolságát.

Frederick Seitz-cel megkonstruálták a fémes nátrium alapállapoti hullámfüggvényét - ez volt az új kvantummechanika elsõ egzakt szilárdtest-fizikai eredménye.
1934- Szilárd Leó neutronok felhasználásával elõidézhetõ láncreakció ötletét jónak tartotta és közösen kidolgozták az elmélet lényegét.
1935- 1936-os tanévben már vendégprofesszorként dolgozott a Princetoni Egyetemen.
1936- ban a Princetoni Egyetem nem hosszabbította meg szerzõdését, amely súlyos egzisztenciális és önértékelésbeli sokkot okozott neki.
1936- 1938 között - Madisonban, a Wisconsini Egyetemen lett fizikus professzor. Új munkahelyén nagyon jól érezte magát: "Wisconsinban értettem meg, hogy Princetonban boldogtalan voltam. Jót tettek velem, hogy kidobtak. Wisconsinban tanultam meg szeretni Amerikát, ott lettem amerikai."
1936- december 23-án vette feleségül a Wisconsin-ban megismert Amelia Zipora Frank fizikushallgatót, aki akkor 30 éves volt, míg Wigner Jenõ 34.
Feleségét azonban 9 hónap után, súlyos öröklött szívbetegsége miatt elvesztette.
Amelia 1937. augusztus 16-án halt meg, így gyermekük sem lett.
1937- január 8-án kapta meg az amerikai állampolgárságot.
1937- ben felismerte a magerõk töltésfüggetlen voltát, a neutronok rezonáns befogódását az atommagok energiaszintjein és az atommagok héjszerkezetérõl árulkodó mágikus számokat.
1938- ban visszatért Princetonba, így könnyebb volt feledni családi tragédiáját.
1971 nyaráig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott Princetonban, az egyetem matematika-fizika professzoraként.
1939- július 16-án Wigner és Szilárd felkereste Einsteint, és levelet írtak a belga királynõnek, hogy megakadályozzák a Belga-Kongóban levõ uránkincs német kézbe kerülését. Végül Szilárd nem vállalta a kézbesítés kockázatát, mivel tartott attól, hogy a levél esetleg a német elhárítás kezébe kerül.
Augusztus 2-án, Szilárd Leó, Teller Ede és Wigner Jenõ gyõzte meg ismét Albert Einsteint, hogy írjon Franklin D. Roosevelt elnöknek. A híres levélben Einstein az atombomba haladéktalan kifejlesztését javasolta.
1941- Õ volt a világ elsõ atomreaktorának elméleti számítója és tervezõje. Wigner tervezte valamint építette az elsõ vízhûtéses atomreaktorokat, majd a reaktorok biztonsága érdekében õ ajánlotta, hogy a neutronok lassítására szintén vizet alkalmazzanak.
Ma ezen az elven mûködik a világ atomerõmûveinek 90%-a.
1941- június 4-én feleségül vette Mary Annette Wheeler fizikus professzort, akivel annak rák okozta haláláig, 1977. november 8-áig élt együtt.
1942- tavaszától 1945 nyaráig a Chicagói Egyetem Metallurgiai Laboratóriumában, a Manhattan-programban dolgozott. Itt Wigner munkája meghatározó jelentõségûnek bizonyult, ugyanis Õ tervezte a hanfordi reaktorokat, amelyek plutóniumot termeltek az atombombához.
Az önfenntartó láncreakció 1942. december 2-án megvalósult.
1946- 1947-ig Oak Ridge-ben, a Clinton Vegyimûvek kutatási és fejlesztési igazgatójaként atomreaktorok tervezésében és elõállításában vett részt. 37 szabadalma kellõen bizonyítja aktivitását e téren, ezért Õt tekintik a világ elsõ reaktormérnökének.
1949- ben kidolgozza a Bariontöltés-megmaradási elvét.
1950- ben több hónapot dolgozott a DuPont tanácsadójaként a "Savannah River" nehézvízmoderált trícium- és plutóniumtermelõ reaktorok tervezésén.
1960- Megkapta az Egyesült Nemzetek "Atom a békéért" díjat az elsõ, vízzel hûtött teljesítményreaktorok megtervezéséért.
1963- tól a polgári védelem Harbor Project-jének volt az igazgatója, így próbált küzdeni a "megelõzõ csapás" és a "kölcsönösen biztosított elpusztítás" (Mutually Assured Destruction = "MAD") õrült stratégiája ellen.
1963- ban Nobel-díjat kapott a szimmetriaelvek szerepének felismeréséért a kvantummechanikában.
1971- ben nyugdíjba vonult, de ezután is vállalt elõadássorozatokat és szemináriumokat különbözõ USA-beli és más egyetemeken. Magyarországra is többször hazalátogatott az 1970-80-as években.
1976- augusztusában jött haza az Eötvös Loránd Fizikai Társulat meghívására. A kvantummechanika értelmezési problémái témáról tartott elõadást.
Ekkor már nagyon foglalkoztatta a kvantummechanikai mérés valószínûségi értelmezése, vagyis az emberi értelem és a valóság összjátéka.

Látogatásának emlékére Balatonfüreden a tóparton emlékfát ültetett.
1977- Következõ látogatása alkalmával az Eötvös Társulat tiszteletbeli tagjává választotta.
Elõadását a Természettörvények és kezdõállapotok-ról tartotta.
1979- december 29-én elveszített második feleségét is.
Az akkor 77 éves Wigner Jenõ elvette Eileen Claire Pattont, egy jóbarátja özvegyét.
1983- ban hazalátogatva felkereste a Paksi Atomerõmûvet is.
1987- ben megkapta az ELTE tiszteletbeli doktori címét, és a Parlamentben átvette a Magyar Köztársaság Zászlórendjét.
1988- ban a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta.
1995- újév napján halt meg a "világ elsõ reaktormérnöke".
1. A világ elsõ atomreaktora
2. Csoportelmélet
3. Szimmetriaelvek
 
 
Kapcsolódó linkjeink:
Szilárd Leó
Teller Ede
Neumann János

© 2003
Az oldalak megtekintéséhez minimum 800x600-as felbontásra és 16bit-es színmélységre
van szükség !
Ajánlott felbontás
1024x768 pixel
24bit-es színmélység!


Támogatott
böngészõ típusok:
IE , NS, Mozilla, Opera

Minden jog fenntartva
Horváth & Fellner
© 2003